sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008

ATUAL PROSESO DE TERÉ


Xente amiga, é Caminel quen escribe. Continuamos apresentándoles esta Estasao 32 do Camino Labirinto Sudamericano onde está situada Terezópolis: "A ILUSAO".


á esquerda , a fonte de reciclaxen constante de agua que Manuel Castelin desenhou como Monumento á Sustentabilidade en Terezópolis de Goiás. Como o Glifo da Ilusao é a estilisasao duna sirena ou sereia, proximamente mostraremos de novo esta foto cuna sereia ben sedutora ao pé, resebendo a agua da cachoeira. Se aseitan suxerensias de artistas.

Os que o conhesen, saben que Manuel ama e extrai seu praser e intensidade de viver do trabalho criativo constante, cada vez afrontando retos maiores con menores meios.

Xa fés en su vida todo tipo de obras, cuadros, esculturas, xardíns, casas, libros, sendeiros-parque e comunidades alternativas ou ecoaldeas. Agora, na sua maturidade, e depois de ter aos seus tres filhos bem encaminhados, nao conhece obra de arte mais interesante (nin maior reto dentro deste Mundo de Ilusao que sao a arte e o xogo de intereses da chamada Vida Sosial), que desenhar visoes participativas detalhadas para un desenvolvimento comunitario armonico, así como fasilitar ao máximo a realizasao do desenhado.


Estasao-32: "A ILUSAO"
(clique sobre a imaxen, se quer pasar ao xogo inteiro do Labirinto en Galego)

"Nao deixarme fascinar: Cuando intento adaptarme a sistemas creados por outros, me desvío do meu propio camino, que só pode ser construído polo meu fluir espontáneo e profundo sobre a corrente de mis tendensias pesoais"


Iso é o que dis o texto da Estela do Labirinto. Agora ben, vivimos en Sosiedade, para xogar xogos de construtividade coletiva nao temos mais remedio que adaptarnos a sistemas creados polo propio paradigma sosial convensional.

O reto é viver ese xogo sen perder de vista que é un xogo, que, por atrás das grandes palabras, cada xogador está cuidando de sus propios intereses, conveniensia, progreso na vida e sobrevivensia, e que se ten que xogar lembrando sempre o propio camino, e tratando de fluir espontaneamente sobre as propias tendensias e autentisidade, sen vender nunca a alma por una vitoria que é sempre efímera, ilusoria, que, ao final, valeu apenas polo praser do xogo mesmo, e que valeu mais ainda con uns bons camaradas de equipe, nobles e ben unidos, obedesendo todos con lealdade a un comando único eleito, e contra un equipe inimigo intelixente, potente e perigoso.

O xogo sosial sempre é feito por equipes de campeoes que arriscan seu tempo, esforso e bens no intento de conseguir vantaxens que benefisian tambén a toda su comunidade. A comunidade está formada por una maioría de espetadores que arriscan pouco ou nada, mais que seguen e critican o xogo, ora animando ou denigrando aos campeoes, e que tén o poder de desidir co seu voto as leis do evento, quen fará de xefe do equipo. e incluso pedir a penalisasao ou a expulsao dun xogador que nao agrada.

E triste viver sen ilusao. É una desgrasia viver inserido na ilusao inconsiente.
É belo viver a ilusao con intensidade e con absoluta lembransa de que só se trata de ilusao. Ese é o xogo da Arte.


A Ilusao de construir una comunidade melhor nao se pode viver individualmente, por muito talentoso que se sea. Se trata de un xogo coletivo que se xoga con un equipe formado por

SINCO GRUPOS UMANOS DE XOGADORES:

1- A vontade política dos dirixentes de cada local.

2- A conveniensia empresarial das pesoas con capasidade de emprendedores da sona.

3- A compreensao por parte da populasao local dun proxeto ilusionante que abre un futuro de bon trabalho e servisos sosiais para ela e os seus filhos, o que a leva a acreditar no proxeto e a respalda-lo co seu voto e colaborasao ativa.

4- A vontade e a conveniensia dos esquemas políticos superiores, nos cuais esa comunidade está inserta e de cuxa autorisasão e apoio depende para poder encaminharse ou nao pelo rumo escolhido.

5- A captasao de investidores ou inversores e clientes externos para un proxeto atrativo, por meio duna promosao cativante.


As posibilidades e abilidades de comunicasao de Manuel pasan, a sua ves, pelo seguinte PROSESO:

1ª fase: Planeamento duna visao de desenvolvimento conxunto que ilusione , identifique e comprometa a vontade de invertir tempo, dinheiro, formasao e trabalho organisado e construtivo aos tres primeiros grupos dirixentes-emprendedores- populasao nun proxeto que sintan como o seu proxeto.

2º fase: Convensimento do cuarto grupo, esquemas políticos superiores, para que fasilite a apoie, cuando conhesan a bondade e conveniensia do proxeto e tenhan persibido a determinasao unida dos tres primeiros grupos locais de realisalo como un bloco unido, convensido e sen rachaduras ou fisuras.

3ºfase: Atraisao do quinto grupo inversores e clientes, por meio das modernas tecnoloxias de divulgasao, exposisao, promosao e comunicasao.

Ao desenvolvimento da 1ª fase deste xogo se le pode conseder un praso máximo prévio de 6 meses, ao cabo dos cuais, se nao se concretar un compromiso garantido por contrato legal entre todos os atores, é melhor nao perder mais tempo e procurar outro lugar para novos xogos de eco-mpreendimentos cr4eativos.

Mas, se ese compromiso se asegurou e comensa a cumplirse, garantida a sustentabilidade dos executores, nos seguintes seis meses, entao é cuestiao de colocar toda a enerxia en fasilitar seu desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, entrar na 2ª fase, na que se convida ao cuarto grupo, esquemas políticos superiores, a que comprobe a firmesa e a bondade da inisativa emprendida. Se , efetivamente, se comproba, o apoio é bastante seguro.

Se, no praso de 1 ano nao se consegue autorisasao e apoio claros, comprometidos e visibles dos mais importantes poderes desisorios do 4º grupo, é melhor nao perder mais tempo e procurar outro lugar para novos emprendimentos.

Mas, de obterse ese apoio, xa se pode colocar tambén todo o resto de enerxía en comensar a divulgasao e a atraisao do quinto grupo, que sao os investidores ou inversores externos e clientes que sempre aparesen cuando está clara e en unido desenvolvimento una boa inisativa local que conta co respaldo dos poderes superiores.


ATUALIDADE:

O proseso de TERESÓPOLIS, MUNICÍPIO SUSTENTABLE DE GOIÁS encóntrase exatamente, desde o noso ponto de vista, no momento definitório do topo ou cumbre da 1º fase: Todo mundo que conta, dentro dos tres primeiros grupos, está informado da proposta (sempre poderia estar melhor informado e mais motivado, mas nao antes de que os emprendedores, que sao os que verdadeiramente arriscan, se comprometan de verdade por tanto os chamaremos os atores prinsipais do proseso.).

Parese chegado o momento no que o Prefeito ten que usar de toda sua habilidade política para conseguir un compromiso avalado por contrato legal entre todos os atores prinsipais, con fases marcadas de comenso de realisasao de proxetos. Tambén ten que recorrir a toda sua firmesa para os empreendedores obter absoluta convisao de que se nao se comprometen agora mesmo a marchar como un bloco unido seguindo o rumo e as diretrises marcados pela Prefeitura para bem do avanse da comunidade toda no momento oportuno, ficarao excluídos do Plano Diretor e de todo apoio para empreendimentos individualisados entanto que dure a influensia sobre a populasao e as entidades políticas maiores do atual representante do Governo Munisipal.

Neste momento, o maior inimigo desta oportunidade poden ser os brotes de descrensa ou de desanimo que podan apareser entre os atores antes de se comprometer. Ou que traten de alongar no tempo e sen presa as realisasoes. O poder maior do comandante (usando una metáfora guerreira), será conseguir inculcar fe, valor, entusiasmo, desisao de avanse... e impedir enerxicamente, até co uso de presoes, se nesesario for, cualquer molesa, covardia e indesisao dos seus colaboradores, antes de sair todos da trincheira dispostos a cargar á baioneta até a vitória, como un bloco compacto e imparable.


Carga montada dos Aborixens de Mato Grosso do Sul contra os Europeos


Terminemos considerando dos posibilidades para ese resultado

1- Se ese compromiso de unidade sen rachaduras das pesoas de poder,en bloco e baixo o comando firme da Prefeitura, se conseguir claramente, então se pode ilusionar con ese resultado a populasao e faser da realisasao dese proxeto o programa político da re-eleisao para os próximos 5 anos.
Caso de nao conseguir, é melhor nao seguir falando mais do asunto (porque seria enganar e depois defraudar), renunsiar ao Proxeto de Sustentabilidade neste lugar, e continuar o Prefeito tratando de obter o voto dos sidadaos dun município con un futuro ben limitado, pelos outros prosedimentos tradisionais que os políticos conhesen.

2- Se no caso positivo, no cual SEGUIMOS ACREDITANDO, o compromiso de unidade sen trincas ou fisuras das pesoas de poder, en bloco e baixo o comando da Prefeitura, se consegue, entao será fásil conseguir o apoio da populasao a un proxeto que a permitiria desenvolverse armonicamente e con cualidade de vida dentro de uma APA, en lugar de ver abortado o seu cresemento, e de verse cada ves mais excluída e restrinxida no uso do seu território natural, por medo do Conselho da APA a que o contamine.

Con ambos triunfos na mão, entao xa se pode ir á meresida conquista da autorisasao e do apoio do Conselho da APA, que terá que acabar de baixar as suas resistensias, que estao motivadas fundamentalmente pela desconfiansa en que os Teresopolinos, a pesar da garantia e presedente das boas realisasoes da Santa Branca, vao contaminar tudo, se seguen cresendo, sen pasar antes por una profunda transformasao cultural e por una ben cuidadosa e responsable administrasao e vixilansia munisipal.

Conseguida a confiansa do Conselho da APA se conseguirá o apoio dos poderes desisorios superiores e apareserao toda clase de aliados políticos para un MODELO VIABLE DE SUSTENTABILIDADE que o Governo Brasileiro está deseando mostrar ao mundo, para compensar as críticas internasonais pela sua pouca eficasia ecolóxica na Amasonia. Aí fica aberta a promosao total e a subseguinte resepsao do último grupo , o dos investidores ou inversores e clientes.


Para quen se interese, noso companheiro e técnico informático do EQUIP SUSTENTALIA, o bondadoso Tino, realisou cuatro vídeos de promosao ofisial do Munisípio de Terezópolis de Goiás que se colocaran em Internet no endereso seguinte:


http://br.youtube.com/user/tvtere0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você