terça-feira, 5 de fevereiro de 2008

NOSA CONSTITUISAO

Nela Valterra continua dándoles a mais cordial benvida a nosa Festa de Carnaval, amigos e amigas queridos.Desde esta manhá temprano comensaran chegar afetonaves de un monte de países cargadas de amigos de Vilamaga que querian partisipar e continúan chegando.

Desde a borda de "La Curiosa" se divisa toda a dársena do Clube Náutico Santa Branca de Terezópolis cuberto de afetonaves acuatisadas de todos os tamanhos, das que seguen desembarcando mais e mais convidados, tantos que tivemos que abilitar todas as instalasoes do Clube Náutico para proseguir a festa, xa que desde onten xa nao cabía una formiga mais no bergantín.i


As afetonaves do Escuadráo da Ternura de Vilamaga sao as aeronaves mais modernas que existen, absolutamente sustentables, seguras e rapidísimas. Funsionan, como su nome indica, coa enerxía do afeto e basta pensar con amor en un ser querido para que imediatamente una das naves do Escuadrao da Ternura va buscar a esa pesoa, ainda que só ela aproveite esa viaxen, e a trás enseguida para o seu corasao.


Sao tantos os queridos amigos e amigas que chegaran da rexiao, do Brasil enteiro e de muitos países de varios continentes, que presisaría varias postas como ésta para mensionar apenas sus nomes.
Vean, as instalasoes do Clube Náutico estao cheias e tivemos que improvisar unas casas-ovo como a da foto da esquerda para que servan de espaso de reuniao e de alojamento.


Sao Ecoconstruisoes Vilamagas típicas, feitas a partir dos Ovos da Creatividade dos nosos companheiros, eses que sempre se le botan ao asunto cuando nao á outra solusao posible.Isto está a rebosar, mas síntase incluído, se está lonxe. Síntase mesmo, e una afetonave apareserá ante sí e le transportará en un instante a esta grande festa.


So mensionarei a imensa alegría do noso companheiro Manuel Castelin cuando viu baixar de una afetonave prosedente da ilha de Mallorca, en Espanha, a sus filhos Iris e Josué... mas en menos de sinco minutos apareseu outra de Alemania con o outro filho Simbad... e nao tinha acabado de abrasarle cuando chegou una Afetonave Sustentalia, as maiores de toda a Aviasao de Vilamaga, trasendo nela de Colombia ao mesmo Leon Octavio Osorno, con Maurisio Multicolor, Gilbertroa e Jaime Ochoa, Marluz a Deslumbrante, o Poeta de Apía e inumerables vilamagos colombianos mais. Entre eles, os membros da Ecoaldea Pachamama do Quindío, os da Escola de Misterios Oséano, os da Comunidade Buenoy do vale de Sibundoy ....e todos os membros da Ecoaldea Aldea Feliz. de San Francisco de Cundinamarca, perto de Bogotá, entre os que vinha... saben quen? pois Olguita Ochoa, a companheira amada do noso Manuel, á quen nao podía ver á mais de un ano... imaxinen o abraso.
Todo Teresópolis está aquí reunido e dansando, en espesial todas as criansas e a xuventude, que vinheran no Ónibus da Alegría dirigido por Don Xaime mesmo.


Vieron tambén inumerables amigos adultos e criansas de Nerópolis. de Goiania, de Anápolis, de Pirenópolis, de Alto Paraíso... paresera que estao aquí xuntos todos os alternativos que conhesimos en nossas muitas viaxens por este amado país.Aí, xente!!!, chegaran nuna Sustentalia todos os amigos de Espanha, Veio Sebastian Sax, trasendo con el á querida mae e a irmá do Manuel, co seu marido...


... e a toda a familia e amigos de nós mesmos, os irmaos Valterra ... NEL!!!


Aiiiiii................qué alegría!!!


Noutras enormes Sustentalias vinheran o cabaleiro Templario Don Tomás de Manxarín, con todos os amigos do Camino de Santiago, Galisia e Portugal...


... E, sen nesesidade de que o noso Chamán, don Ruben Aguilera, recurrise as suas artes espíritas, apareseu tambén o querido Ede Eknath Do Vale Dourado con su guitarra, direitamente prosedente dos Séus Indianos... e que as afetonaves nao tén límites dimensionais, xente, elas poden ir en busca e faser apareser ante nós, incluso as pesoas amadas que xa nao residen mais no pedaso da realidade que chamamos mundo Físico. Con ele vinhan Don Shiva, Dona Shakti, Don LaoTsé e Don Mahatma Gandhi.


Por iso mesmo outra afetonave trouxe conosco a Don Quixote de la Mancha, Presidente do Club dos Tercos, que vinha acompanhado polo Profeta de Khalil Gibran, Don Saratustra, a bela Sheresade, Don Gog de Papini, Orfeo con su lira e Eurídise coas Bacantes, xá todos amigos, os deuses e as deusas do Olimpo todos elegantes, que chegaban co Rei Momo e con Don Krhisna e su flauta, e até apareseu tras eles o coronel Don Emiliano Buendía, ultimamente muito amable e acalmado.


Todos os visitantes, suben á cuberta de "La Curiosa" (que deixamos apenas como sala de resepsao, desplasando o groso da festa para as dependensias muito mais espasosas do Clube Náutico). Aí, o primeiro que chama su atensao depois dos abrasos, é a CONSTITUISAO de VILAMAGA, grabada con letras de ouro na mesma entrada ao navío, para que todos os que chegan sintan que estao pisando territorio do Porto Libre dos Sonhos.


Eu, amigos, deixo de transmitir postas por oxe e me dedicarei, como todos nós, a partir de agora, a disfrutar do maravilhoso contato cos seres amados e con toda a criansada de Terezópolis que tén chegado ou que continúan chegando.Torno a convidarles a que invoquen apenas co seu pensamento e su imaxinasao afetiva, una afetonave que les traia compartilhar conosco e deixo aquí transcrito todo o texto da CONSTITUISAO DE VILAMAGA.
CONSTITUISAO POL-ÉTICA DE VILA MAGA DO BRASIL


adaptada e persoalisada polos Vilamagos Brasileiros a partir da Constituisao Orixinal de Villamaga.


Aperitivo
En nome da Naturesa, fonte suprema de toda sabeduría e orden sosial, co fin de alcansar o ideal de libertade, amor, convivensia e creatividade, poderes nos que se fundamenta o destino de Vilamaga.

DESIDE
Do territorio
Porsao 1
A Nasao de Vilamaga se constituiu en forma de República Espiritual en 6 de febreiro de 1948.

Porsao 2
A soberanía reside única e exclusivamente en su consiencia e dela emanan os poderes interiores exersidos nesta constituisao, ou nas que o Equipe de Goberno designe en caso de que ésta se vise enfraquesida polos axentes ou funsionarios desestabilisadores de Canibalia, o imperio do que nos separamos e que ainda nos rodea e asedia.

Porsao 3
Sen tener fronteiras xeográficas, Vilamaga sí considera nesesario cuidarse da proximidade física do imperio alienador e acolher aos demais espíritus que tén logrado sair de su órbita esclavizante no noso espaso liberado, se así fose deseado por eles.

Porsao 4
Noso territorio mental, con todos os bens e os males que nos dao equilibrio, sao propiedade da Nasao.

Porsao 5
Sao entidades territoriais de Vilamaga as Biorexioes e Provinsias que conforman su territorio e cualquiera delas poderá ser segregada, por vontade dos seus abitantes residentes, expresada por referendum do 75% do colectivo votante.Plato II
Dos abitantes
Porsao 6
Sao nasionais vilamagos todos os espíritus que busquen un estado de coisas mais xusto e que luten pola construisao das utopías, sen importar su lugar de nasimiento, podendo incluso ter varias nasionalidades convensionais simultáneamente.

Porsao 7
A calidade de nasional vilamago se perde ao renunsiar á búsca da utopía, ou ao cometer algún atropelho comprobado e nao emendado contra as/os irmaos da alma, ou contra a naturesa.

Porsao 8
Os filhos dos vilamagos serao responsabilidade de todos e nao unicamente de sus paes biolóxicos. Igualmente todas as criansas que, abandonadas en Canibalia, solisiten refuxio ou sean acoxidos en Vilamaga.


Plato III
Dos direitos afetivos


Porsao 9
Quen sendo incapas de viver en Canibalia por nao someterse a sus normas, ou sea vítima de odio, despreso, persecuisao ou simple malestar nela, encuanto pise solo vilamago, será estimado polos outros residentes como se fose un nativo.

Porsao 10
O amor se rexirá polas leis da naturesa e ninguén será propiedade privada de ninguén, e poderá desenvolver su autentisidade sen ser obrigado a adatarse ás expetativas de ninguén nin ultraxado en sus sentimentos amorosos.

Plato V
Das garantías sosiais

Porsao 11
No caso de adquirirse terra en territorio completamente libre ou en Canibalia, todos os abitantes de Vilamagaga tén direito a ela porque ésta é un ben da naturalesa, polo tanto debe ser propiedade do coletivo, e nunca de de una soa pesoa ou dun grupo excusivista. Ninguén, nin sequer todos os abitantes reunidos de Vilamaga, tén directo a expulsar a una pesoa que foi nela acolhida, porque ningún crítico, denunsiador, inquisidor, condenador ou expulsador, entendeu o espíritu de amor incondisional, toleransia, pasiensia e respeito ás diferensas que tem que diferensiar respeitosamente aos Vilamagos dos Canibálicos.

Porsao 12
De igual maneira, os compromisos legais e económicos que a tierra e a manutensao sobre ela xeren, serao responsabilidad de cada un dos indivíduos que usufruen eses beneficios, organisándose como Comunidade.

Porsao 13
Ningún monopolio nin monocultivo poderá establecerse en Vilamaga do Brasil e se promoverao as actividades que favoresan a bio-diversidade. Ninguna das prioridades que o coletivo desida abordar conjuntamente durante tres oras do dia poderao atrapalhar e/ou obstaculisar a realisasao da prinsipal prioridade de cada individuo que conforma o conxunto durante o resto do tempo, que consistirá en tratar de fazer realidade libremente sus sonhos, tendensias e vocasoes.

Porsao 14
O Territorio de Vilamaga é un Polo Fasilitador da Libre Creatividade e Servisio. Toda persona poderá exerser su profisao ou ofisio sen diplomas, e o único requisito de idoneidade será demostrar na prática positiva e construtiva sus conocimientos, así como manter a confiansa dos demais neles.

Plato IV


Das crensias

Porsao 15
Existirá libertade total de cultos e ideoloxías e serao respeitadas todas as crensias ou sanas dúbidas, o mesmo que as mitoloxías particulares que enriquesan o neopoliteísmo que considera que tudo é sagrado porque tudo é Un, até a mais insinificante das manifestasoes multidiversas do Un.

Porsao 16
A desprestixiada política politiqueira será reemplasada pola Polética que consilia a nesesaria política coa ética, separadas en Canibalia, cuando elas deben ir sempre xuntas.

Porsao 17
A sana dúbida, a Istoria Mundial dos Mitos e Utopías e a Diversixética serao materia de estudo en todos os sentros educativos vilamagos., xunto co Desenvolvimento prático, creativo e pesoalisado das potensialidades que despunten em cada um dos alunos desde su infansia.


Porsao 18
En Vilamaga do Brasil se terão como línguas coofisiais ao mesmo nível e á libre escolha do usuário o Portugués Brasileiro, o Portunhol e o Tupi-Guarani, e se considerará um ideal a alcansar durante o Século XXI e seguintes, a integrasao de todos os pobos que oxe são chamados Latinoamericanos, nuna Comunidade sen fronteiras chamada Latinia, que se convirta no guardiao modélico do Patrimonio Mundial da Biodiversidade da Sudamérica Tropical, desenvolvendo duna maneira verdadeiramente sustentable e armónica a Amasonia , así como todos os territórios que rodean su basía e que aportan água e verdor para ela.

Postre ou sobremesa
Cada abitante de Vilamaga pode compor su plato favorito acorde a sua creatividade e condimentalo cos molhos ou as salsas que mais goste, nao importando que nao sean latinoamericanas.Abrasao abrasador de Nela Valterra e de toda a tripulasao de "La Curiosa", MUI FELIS CARNAVAL, E GOSEN MUITO!!!A xuventude de Terezópolis, Cidade das Ecovilas, que ten a vocasao de converterse no Munisípio Sustentable de Goiás, Sentro do Brasil, les agradese su visita a nosa sidade e desea que curtiran un ótimo Carnaval, que se sentiran muito ben nela e que ficaran amigos nosos poir muitos anos.

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você