quarta-feira, 23 de janeiro de 2008

DEVASTASAO DA AMASONIA

Amigos e amigas, saúdos de Nela Valterra. Sobre estas linhas, o mapa da triste realidade do desmatamento, visible en amarelo e laranxa...en 2003. ...DRAMÁTICO! poucos tén una idea de cuanto está en verdade devastada e sendo devastada a cada ora a Amasonia.

Esta ves fasemos una tradusao ao Portuhol desde o Espahol. É o resumo executivo dun amplo informe de alta importansia para o Planeta que todo mundo debería conheser, porque nao só explica o proseso de degradasao crítica da selva e su clara insidensia sobre una seca xeral mundial, senao que aconselha como converter os sirculos visiosos da degradasao nos sirculos virtuosos da salvasao da selva e do Planeta. Porén, ainda que WWF encargou e publicou este informe cuatro anos atrás os problemas que denunsia ten continuado agravándose. Se ve ben no mapa que Brasil é o motor prinsipal e aselerado desa incontrolada e suisida devastasao, por causa dos lucros imediatos da demanda de biocombustibles e da pecuaria que un pequeno grupo de pesoas quer ganhar ainda que se dane o futuro da Umanidade enteira e de todas as espesies vivas da Terra.
Aclarasao: Tala, talar, en Espanhol, significa o mesmo que Poda, podar em Portugués, cortar árbores desde abaixo de tudo, matandoos. Poda, podar, en Espanhol nao é una operasao tao grave, significa cortar ramas ou galhos sobrantes para fortaleser mais una planta.

BAIXE O INFORME INTEIRO en PDF, clicando no logo da WWF.

Os Sírculos Visiosos da Amasonia
-Seca e fogo no invernadero-, (na estufa).

Pontos ecolóxicos e climáticos críticos da floresta úmida tropical
mais grande do mundo e medidas de prevensao a praticar com urxensia

Contra as queimadas, por un planeta vivo

Un reporte preparado para WWF, a organisasao mundial de conservasao


Conteudo
Resumo executivo
O enlase íntimo entre a floresta amasónica e o clima
O ponto de nao retorno podría estar mais serca do que pensamos
Posibilidades para un xiro completo
Introdusao
Seca, fogo e o ponto crítico ecolóxico
Deforestasao, fumasa, aquesemento global e o ponto crítico climático
Novas presoes para deforestar podrían aselerar a morte regresiva
Avansando para una muerte regresiva?
Evitando un ponto crítico na Amasonía: prosesos claves
Conclusao.

Resumo Executivo
“Amasonía” evoca nas nosas mentes un vasto bosque chuvoso, o sistema fluvial mais grande do mundo, abundansia de vida, diversidade cultural e biolóxica entremesclada e interdependente. Enserrados nos compostos de sus plantas e animais se encontran as curas aún nao descobertas para muitas enfermidades e os compoentes da tecnoloxía molecular que nesesitaremos para viver mais sosegadamente neste planeta.
En sus recodos mais remotos abitan sosiedades indíxenas que nunca ten estado frente a frente con extranhos del mundo moderno. pero a “Amasonia” está tomando un novo significado. Se ten convertido nun símbolo global da dependensia umana nos ecosistemas naturais. Amasonia regula o clima que conhesemos oxe, e podríamos estar ameasadados por un clima mundial cada ves mais caliente e errático.
O propósito deste informe é explorar a relasao entre a Amasonia, o clima e os cambios dentro desta relasao que estao ocorrendo como consecuensia da destruisao do bosque e da liberasao á atmósfera de gases que atrapan calor.
También pretende interpretar la melhor informasao disponible para determinar cuan serca estamos do ponto sen retorno duna “morte regresiva” considerable da floresta na Amasonia e identificar algúns pasos que podríamos tomar para contrarrestar este proseso.


O enlase íntimo entre o bosque amasónico e o clima


1) O complexo de bosques da Amasonia está intimamente conetado ao clima mundial.

En prinsipio, influi sobre o clima atuando como un xigantesco consumidor de calor serca da terra, absorbendo a metade da enerxía solar que le chega através da evaporasao da agua de su folhaxen.

En segundo lugar, é una reserva ampla e relativamente sensible de carbono que se libera á atmosfera através da deforestasao , a sequía e o fogo, contribuindo á acumulasao atmosférica de gases que atrapan calor e que sao a causa do aquesimento global.
En terseiro lugar, a agua que drena destos bosques para o Oséano Atlántico constitui do 15 ao 20 por sento da descarga total mundial de agua dulse fluvial e podría ser sufisiente para influir sobre algunas das grandes correntes oseánicas que sao, en sí, importantes reguladoras do sistema climático global. A conservasao do bosque amasónico será nesesaria para estabilisar o clima mundial2) A Amasonia está na cúspide dun período dramático de transformasao através do cambio climático.
O aquesimento global probablemente redusirá a presipitasao en mais do 20 por sento e aumentará a temperatura en mais de 2°C, e quisá hasta 8°C, para o final do siglo se a sosiedade nao é capas de faser os grandes recortes nas emisoes de gases de efeito estufa nesesarios se queremos evitar cambios climáticos perigosos. O efeito de secado será mais severo na Amasonía Oriental. Esta tendensia á sequía e calor podría estar reforsada pola muerte regresiva a gran escala do bosque úmido na Amasonía Oriental ao remplasarse o bosque por vexetasao tipo sabana e semi-árida. Para a estabilisasao do clima mundial será nesesario conservar o bosque amasónico.
3) O ponto sen retorno podría estar mais serca do que pensamos
1) Muitos cambios que se estao dando na Amasonia oxe en día podrían condusir a una conversao e degradasao extensa a floresta amasónica nos próximos 15 a 25 anos, muito mais sedo que o apontado polas predisoes de morte regresiva de final de século dalguns modelos. As tendensias atuais de expansao agrícola e pecuaria, o fogo, a sequía e lo desmatamento podrían deforestar ou severamente danar o 55 por sento do bosque úmido amasónico para o a o 2030.

2) A extensa degradasao do bosque podría aselerarse através da influensia sinerxica de vários sírculos visiosos de retroalimentasao que existen dentro e entre os ecosistemas e o clima da rexiao amasónica. De alcansarse o ponto crítico da selva amasónica, o proxeto de conservar o bosque chuvoso da Amasonia se redusirá considerablemente, en tanto que a perda debiodiversidade e la emisao de gases de efeito estufa da rexiao aumentarao.3) O ponto crítico ecolóxico será alcansado cuando os bosques nativos resistentes ao fogo sean degradados a matorral ou mato baixo propenso ao fogo através do dano continuo
do bosque provocado pola seca, desmatamento e fogos. Este ponto crítico é favoresido por sírculos visiosos dentro do réximen de queimadas da Amasonia.
A maior parte da enerxía atrapada na agua se libera cuando o vapor se condensa para formar nubes e chuva, e esta é una de las prinsipais maquinarias da sirculasao atmosférica global. Os bosques que se queiman sao mais suseptibles de maiores queimas xa que a morte de árboles indusida polo fogo permite que mais lus solar chegue até o interior da floresta, secando mais as folhas e ramas mortas do sustrato forestal. A invasao do bosque con pastos, samambaias (elechos) e bambús inflamables despois do fogo, reforsa o siclo visioso de queima aumentando a cantidade de combustible no sustrato forestal. o ponto crítico ecolóxico é favoresido polas práticas agrícolas dependentes do fogo e que provén abundantes fontes de ignisao , tais como a pecuaria extensiva e a agricultura migratoria de tala e queima.

4) O ponto crítico climático se alcansa cuando a deforestasao ; fumasa,; anomalías na temperatura da superfisie do mar, tais como os eventos do Ninho, do Menino; e o aquesimento global en sí iniben a presipitasao a una escala rexional. Este ponto crítico climático
se perpetúa a si mesmo ao favoreser a degradasao e queima da floresta que reduse a liberasao de vapor de agua e aumenta as emisoes de fumasa á atmosfera, ambas as cuais suprimen a presipitasao . A inibisao da presipitasao impulsada pola deforestasao parese volverse mais forte cuando a perda do bosque exede o 30 por sento.

5) A deforestasao amasónica podría aselerarse no futuro através de dos tendensias prinsipais:Primeiro, o incremento na demanda mundial de frixol de soxa, biocombustibles e carne está aumentando a rentabilidade da produsao agrícola e pecuaria na Amasonia, melhorando a su ves os insentivos para que os agricultores e pecuaristas convertan sus reservas forestais legalmente requeridas a parselas agrícolas e pastisais. En segundo lugar, o risco de insendio asidental desalenta aos propietarios a investir en cultivos de árboles vulnerables ao fogo, manexo do bosque ou melhoramento de forraxe xa que reforsa a dependensia na pecuariaextensiva
(con densidades baixas de pastoreo) e a agricultura de tala e queima que, ao tempo,, aumenta todavía mais o risco de insendio asidental.

6) Estas fortes sinerxias entre o bosque amasónico, as economías e o clima favoresen una degradasao progresivaa a gran escala de bosque nos próximos 15 a 25 anos, nun senario de morte regresiva.
Os insendios forestais sao cada ves mais comunes; a pecuaria extensiva dependente do fogo e a
agricultura de tala e queima provén una fronteira en expansao de fontes de ignisao, e las secas
rexionais sao cada ves mais frecuentes debido á disminuisao na transpirasao e o aumento na
produsao de fumasa. A cresente demanda de frixol de soxa, biocombustibles e carne aumenta as
ganansias obtidas da deforestasao .


7) A degradasao a gran escala da floresta amasónica podría aselerar a alterasao climática global, afetando a presipitasao en lugares remotos aredor do planeta. As predisoes calculadas para o período entre oxe e o 2030 liberarían 15-26 mil milhoes de toneladas de carbono á atmosfera, equivalentes de 1.5 a 2.6 anos das emisoes atuais mundiais. A maior destruisao da selva amasónica, se antisipan mudansas nas presipitasoes noutras partes do mundo. Algúns modelos indican que a presipitasao podría declinar na India e SentroAmérica e que a presipitasao durante a temporada de cresimiento agrícola podría diminuir os sinturoes de produsao de graos de Brasil e dos Estados Unidos de América.8) As tendensias económicas atuais e o cambio climático a escala rexional e global podrían tambén destruir importantes eco-rexioes da Amasonia, tais como os bosques de babasú do Maranhao en Brasil, o bosque seco do Maranhón no Perú e os bosques de neblina de Bolivia. Dadas as tendensias atuais, muitas espesies de animais, incluindo varios primates, perderao mais do 80 por sento de su ábitat de bosque primario nas próximas décadas.


Posibilidades dun xiro completo

1) Diversos prosesos e sírculos virtuosos de retroalimentasao podrían prevenir que a Amasonia alcanse estos pontos críticos e lograr una base para una nova e desidida estratexia de conservasao amasónica.

2)O círculo virtuoso de retroalimentasao ecolóxica é a tendensia do bosque a volver a creser rapidamente cuando é liberado da queima periódica. A maioría das terras degradadas daAmasonia regresarao a bosque de mata fechada se sao protexidas do fogo, recuperando sus funsioes estabilisantes da presipitasao dos bosques primarios ao cabo de 15 anos. Con cada ano de recuperasao libre de fogo que pasa, se reduse o caráter inflamable do bosque e se incrementa a cantidade de vapor formador de nubes de chuva que se emite á atmosfera.


3) No sírculo virtuoso de retroalimentasao climática, a recuperasao da produsao de vapor de agua do bosque (transpirasao) a lo longo de grandes extensoes debido á rexenerasao do bosque e o establesemento de cultivos de árboles combinado coa diminuisao do fogo da como resultado maior presipitasao . Isto, a su ves, fasilita a recuperasao do bosque e axuda a redusir a insidensia do fogo

4) Dos sírculos virtuosos de retroalimentasao económica involucran cambios no comportamiento dos propietarios de terras que poden redusir a insidensia do fogo e incrementar o cumplimento da lexislasao de uso do solo. Primeiro, os mercados de materias primas estao requerendo ou deberían requerer maiores estándares sosiais e ambientais dos agricultores e pecuaristas, quen, a su ves, estao respondendo através de campanhas para incrementar a legalidade e o desempenho sosio-ambiental de sus fasendas e fincas. o cumplimento da lei, controlado entre os mesmos propietarios, e una meta común de maior aseso aos mercados lucrativos de materias primas está aumentando as inversoes (ou investimentos) en prevensao do fogo, na restaurasao dos bosques primarios e no cumplimento dos requisitos para as reservas de bosques en terras privadas.

En segundo lugar, conforme os grupos de propietarios de terras logren estableser cultivos de espesies suseptibles ao fuego, sistemas de manexo forestal para madeira e melhores forraxes en sus terras, utilisarao menos o fogo como una ferramenta de manexo e invertirán mais en su prevensao.

Ademais, estos propietarios de terras alentarao a sus vesinos a prevenir os insendios asidentais quisá até que se alcanse un ponto de retorno mais alá (alén) do cual os produtores que usan o fogo se tornen una minoría decresente a lo longo de paises enteiros.


5) O manexo sustentable forestal para madeira que involucra técnicas de extrasao de “impacto redusido” representa una alternativa económica importante para a agricultura e pecuaria que dependen da deforestasao. As técnicas de impacto redusido permiten que as companhías madereiras extraian a madeira selectivamente, con apenas un mínimo aumento da suseptibilidade do bosque ao fogo, incrementando a factibilidade de susesivas cosechas ou colheitas no futuro.

6) Simplemente implementando as políticas e programas atuais de uso do solo dentro da Amasonia Brasileira e extendendo estas políticas e programas a outros países Amasónicos podría redusirse a deforestasao á metade. Por exemplo, o programa de Áreas Protexidas da Rexiao Amasónica (ARPA) e os prosesos de planificasao rexional partisipativos en preparasao para os investimentos en infraestrutura contribuiran á creasao de 23 milhoes de ectáreas de áreas protexidas unicamente en 2004 e 2005, o que ten redusido a disponibilidade de terra na fronteira da Amasonia Brasileiraa, diminuindo as tasas de deforestasao.7) AINDA ESTAMOS A TEMPO (estábamos en 2003) de redusir o risco duna degradasao forestal xeralisada da Floresta Amasónica e a aselerasao do aquesimento global que isto estimularía. Se deben aproveitar todas as oportunidades para gobernar a expansao da fronteira amasónica. Uno dos conseitos mais prometedores para a preservasao dos bosques amasónicos a gran escala, dentro da Convensao-Marco das Nasoes Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC), é redusir as emisoes provenientes da deforestasao en bosques tropicais.
Este conseito ofrese aos signatarios da CMNUCC un novo e poderoso insentivo para invertir na preservasao dos bosques. WWF

1 comentários:

Utrera disse...

Excelente tu blog...¿ Hay acaso un depredador peor que el mismo ser humano? Anna de los ebtresijos

 
© 2007 Template feito por Templates para Você